Voorwaarden& privacy

Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden GHALA Webwinkels

Deze voorwaarden zijn een onderdeel van al onze aanbiedingen welke via mail, digitale berichten of anderszins digitaal verstuurd, of zowel mondeling als op papier per post, of persoonlijk worden aangeboden.

Uitgangspunten Definities

In deze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden (‘Leveringsvoorwaarden’) wordt verstaan onder:
GHALA Bedrijfsinrichtingen: GHALA Bedrijfsinrichtingen en/of haar groepsmaatschappijen, dan wel enige vennootschap die met GHALA Bedrijfsinrichtingen nu dan wel in de toekomst in een groep verbonden is.
Producten: zaken alsmede diensten.
Opdrachtgever: degene die Producten wenst af te nemen van GHALA Bedrijfsinrichtingen en handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Opdrachtnemer: GHALA Bedrijfsinrichtingen en/of haar groepsmaatschappijen, dan wel enige vennootschap die met GHALA Bedrijfsinrichtingen nu dan wel in de toekomst in een groep verbonden is.
Dienst: werkzaamheden zoals maar niet beperkt tot consultancy- en montagewerkzaamheden, onderhoud, advies en inspectie.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen GHALA Bedrijfsinrichtingen, en Opdrachtgever ter zake de levering van Producten alsmede elke aanvulling of wijziging daarop.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit anderen hoofde. Uitingen van de partij die de onderhavige voorwaarden hanteert (hierna: ‘de opdrachtnemer’) zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door de wederpartij van de opdrachtnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
– product: goederen, zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, verhuizingen, montage, advies en inspectie.
In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
– de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;
– de opdrachtgever: degene, tot wie de bovengenoemde aanbieding is gericht;
– dienst: de aanneming van werk.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomst

1. Aanbiedingen, welke van de opdrachtnemer uitgaan, zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. GHALA Bedrijfsinrichtingen heeft het recht om een vrijblijvende offerte gedurende de eerste week na ontvangst van de aanvaarding van de opdrachtgever te herroepen. GHALA Bedrijfsinrichtingen heeft hierbij steeds het recht om evidente fouten te corrigeren.
2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen blijven voorbehouden.
3. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer. Deze opdrachtbevestiging kan op papier per post of op enige andere digitale wijze (bijvoorbeeld per mail) verstuurd worden.
4. De opdrachtnemer is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
5. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding alsmede door hem verstrekte tekeningen, monsters en draaiboeken blijven zijn eigendom en dienen, indien geen opdracht met de opdrachtnemer tot stand komt, onverwijld aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
6. De opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de opdrachtnemer gebezigde fabricage en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
7. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij de opdrachtnemer geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend van:
– 30% op normale werkdagen na 17:00 uur en voor 20:00 uur, met dien verstande, dat gedurende de avond/ nacht tussen 20:00 uur en 07:00 uur de toeslag 60% bedraagt;
– 60% toeslag op zaterdag;
– 100 % toeslag op zon- en feestdagen.
8. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kosten in verband met een (eventuele) aanbieding en/of overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen.
9. Werkzaamheden buiten de normale werktijden zijn geen verplichting voor de opdrachtnemer en afhankelijk van beschikbaarheid medewerkers.

Artikel 3. Prijs

1. De opgegeven prijzen voor leveringen in Nederland zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, af magazijn en voor leveringen in het buitenland: idem. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Voor bestellingen zal Ghala de verzendkosten van artikel 11 in rekening brengen.
3. Indien zulks door de opdrachtgever wordt gewenst, en door de opdrachtnemer is aangeboden, zal de opdrachtnemer zorg dragen voor vervoer naar de interne plaats van bestemming, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, mits de aangevoerde producten met een voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en overigens zonder stoornis kunnen worden vervoerd naar de interne plaats van bestemming zodat, wanneer hieraan niet wordt voldaan, de opdrachtnemer meerkosten op basis van bestede arbeidsuren in rekening zal brengen.
4. Indien op verzoek van de opdrachtgever de levering wordt uitgesteld ofwel bespoedigd, heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de voor hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken
producten.
5. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is de opdrachtnemer gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.
6. Wijzigingen in arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door de opdrachtnemer mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag.
7. Eventuele installatiekosten, montagekosten, verpakking en andere in verband met de levering te maken kosten  zijn, indien niet specifiek vermeld, niet in de prijs inbegrepen.
8. De opdrachtnemer is gerechtigd het netto-factuurbedrag, exclusief omzetbelasting, met een afzonderlijk op de factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag van 2% te verhogen. Bij betaling vóór of op de vervaldag mag de opdrachtgever het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur.
9. Indien er op de plaats van aflevering een gemeentelijke vergunning noodzakelijk is dan zullen hiervoor de kosten achteraf in rekening gebracht worden.
10. Indien de monteurs of andere medewerkers in dienst van, of ingehuurd door, de opdrachtnemer niet op de plaats van werkzaamheden kosteloos kunnen parkeren dan zullen deze parkeerkosten achteraf in rekening gebracht worden.
11. Tenzij anders overeengekomen, brengt Ghala webwinkels de Opdrachtgever de volgende afleverkosten in rekening:
Voor leveringen in Nederland € 75,– (zegge: vijfenzeventig euro) voor leveringen in België € 85,– (zegge: vijfentachtig euro); Voor overige BeNeLux landen alsmede voor alle andere leveringen buiten de BeNeLux landen worden de werkelijke afleverkosten op nacalculatie doorberekend. Voor leveringen op de Waddeneilanden worden de werkelijke kosten voor de overtocht doorberekend. Ghala webwinkels behoudt zich het recht voor deze bedragen aan te passen.

Artikel 4 Levering

1. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal de opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever. De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.
1A GHALA Bedrijfsinrichtingen is gerechtigd de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, zolang de koper jegens GHALA Bedrijfsinrichtingen niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat de koper zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij GHALA Bedrijfsinrichtingen inmiddels gebruik heeft gemaakt van haar recht de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat het recht van GHALA Bedrijfsinrichtingen op schadevergoeding onverlet.
2. De opdrachtnemer heeft aan zijn leveringsverplichting voldaan, indien hij de producten in Nederland, franco huis (hal begane grond) en buiten Nederland, franco Nederlandse grens heeft geleverd, onverminderd de nakoming van eventuele andere overeengekomen verplichtingen. Onder leveringen worden mede volstaan: overeengekomen levering of deelleveringen.
3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na overleg met opdrachtgever de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
4. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
5. De opdrachtgever is verplicht tot afname van de door hem gekochte producten op de in artikel 4 lid 2 omschreven plaats. Bij gebreke daarvan is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de opdrachtgever van de opdrachtnemer te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan de opdrachtnemer verder toekomende rechten.
6. Geringe, toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden, afwijkingen in kwantiteit, kwaliteit, Hoogte, Breedte, Diepte, kleuren, overige afmetingen, afwerkingen en dergelijke zijn toegelaten en leiden dus niet tot het aannemen van enige tekortkoming van GHALA Bedrijfsinrichtingen
7. Indien buiten de schuld van de opdrachtnemer in de levering van bestelde materialen, verhuizing of montage een vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst noch enige vorm van schadevergoeding te dragen door de opdrachtnemer. GHALA Bedrijfsinrichtingen kan steeds in overleg met de opdrachtgever een nieuwe redelijke termijn van levering overeenkomen.
8. Indien de opdrachtgever zaken aan GHALA Bedrijfsinrichtingen wil retourneren, dan is daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van GHALA Bedrijfsinrichtingen vereist. Alle kosten die gepaard gaan met de terugzending, enkel met akkoord van GHALA Bedrijfsinrichtingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Montage

1. In principe worden alle artikelen exclusief montage geleverd. Slechts na een schriftelijke bevestiging van GHALA verzorgt GHALA tegen betaling de montage. Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van de opdrachtnemer geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden geheel – of ten dele – moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan de opdrachtgever de toeslag zoals vermeld in artikel 2 lid 7 in rekening worden gebracht.
2. Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de opdrachtgever voor akkoord getekend en aan de opdrachtnemer geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever voor eigen rekening en risico:
a. dat de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van de opdrachtnemer behoren, zoals elektriciens, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors- en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht;
b. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
c. dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet verhinderen;
d. dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden
opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor de opdrachtnemer toegankelijke ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen.
4. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of een oorzaak, waarvoor de opdrachtnemer niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk is. Ten aanzien van deze verlenging is artikel 3 lid 4 van overeenkomstige toepassing.
5. De opdrachtgever is aansprakelijkheid voor beschadiging van producten of gereedschappen, alsmede voor vermissing hiervan, tenzij de opdrachtnemer hiervoor grove schuld of opzet treft.

Artikel 6. Proefopstellingen

1. Indien zulks door de opdrachtgever wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden.
2. Onder proefopstelling wordt verstaan het op zicht plaatsen van producten in standaarduitvoering met een bruto cataloguswaarde van niet meer dan 7.500 euro exclusief omzetbelasting, alsmede relevante accessoires, in een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren.
3. Als tegemoetkoming in de kosten van de proefopstelling zal de opdrachtnemer, onmiddellijk nadat deze is geplaatst, tweederde van de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten, vermeerderd met omzetbelasting, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Transportkosten, vice versa, in Nederland, alsmede eventuele montagekosten, zullen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, hetgeen evenmin het geval is na beëindiging van de proefopstelling.
4. In het geval dat de opdrachtgever de producten wenst te behouden, zullen deze door de opdrachtnemer alsnog in rekening worden gebracht, waarbij rekening zal worden gehouden met de reeds ontvangen betaling ingevolge lid 3.
5. De opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.

Artikel 7. Advies- en projectkosten

1. De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
2. Het auteursrecht op door de opdrachtnemer verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen en omschrijvingen blijft altijd aan de opdrachtnemer voorbehouden.
3. Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven.
De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor in de adviezen aangegeven opbergcapaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door hem te leveren c.q. geleverde producten.

Artikel 8. Facturering en Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering en betaling als volgt geschieden:
a. betalingen vinden voorafgaand aan de levering plaats, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Betaling van de factuur als omschreven in lid 1 van dit artikel dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door de opdrachtnemer redelijkerwijs aan te geven wijze. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is GHALA Bedrijfsinrichtingen gerechtigd een rente gelijk aan 1,5% per maand of gedeeltes daarvan in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand. Deze rente wordt berekend vanaf de dag dat de betaling had dienen plaats te vinden tot en met die van de voldoening, zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De renteberekening vindt plaats volgens de bij de Nederlandse bankinstellingen gebruikelijke methode. Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de koper in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. GHALA Bedrijfsinrichtingen is dan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de aan GHALA Bedrijfsinrichtingen toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel, onverlet blijven. In geval van ontbinding is de koper aansprakelijk voor de door GHALA Bedrijfsinrichtingen geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten. Door de opdrachtnemer redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de opdrachtgever worden vergoed. Bij een verschuldigde hoofdsom van ten hoogste 5.000 euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 15% van het verschuldigde, met een minimum van 250 euro. Bij een verschuldigde hoofdsom van meer dan 5.000 euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 10% van het verschuldigde.
3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Indien en voor zover er volgens de opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 9. Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten

1. Aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van de opdrachtnemer, zolang de opdrachtgever niet al hetgeen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer heeft voldaan.
2. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
3. Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het ogenblik van levering c.q. aanbieding conform artikel 4 lid 2. In geval van uitgestelde levering conform artikel 3 lid 4 gaat het risico op de Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten volgens de oorspronkelijke afspraak geleverd zouden worden.
4. Zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan is Opdrachtgever uitsluitend bevoegd tot eigen be-/verwerking of doorlevering van de afgeleverde Producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Behoudens het hiervoor bepaalde, mag Opdrachtgever deze Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
5. Op afgeleverde Producten die in eigendom van de Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de Opdrachtgever bevinden, behoudt GHALA Bedrijfsinrichtingen zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237BW tot meerdere zekerheid van alle
vorderingen die GHALA Bedrijfsinrichtingen dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de Opdrachtgever mocht hebben. GHALA Bedrijfsinrichtingen is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de
ter vestiging van dit pandrecht benodigde handelingen te verrichten(waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de Opdrachtgever op te treden. De Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van GHALA Bedrijfsinrichtingen aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.
6. De Opdrachtgever is verplicht om de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan GHALA Bedrijfsinrichtingen op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra GHALA Bedrijfsinrichtingen te kennen geeft dit te wensen, door de Opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van GHALA Bedrijfsinrichtingen tegen de Opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 4 van dit artikel zijn van toepassing.
7. Indien de Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens GHALA Bedrijfsinrichtingen tekortschiet of GHALA Bedrijfsinrichtingen goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is GHALA Bedrijfsinrichtingen gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever, de onder eigendomsvoor-behoud afgeleverde Producten terug te nemen. Na terugneming zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 10. Risico

Zaken zijn voor risico van de opdrachtnemer tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever, of van door de opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gebracht.

Artikel 11. Reclamering en garantie

1. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk veertien dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de opdrachtgever in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden.
Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk veertien dagen na het verstrijken van de in de leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn, in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
2. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na ontvangst door GHALA Bedrijfsinrichtingen van het beroep op garantie, GHALA Bedrijfsinrichtingen in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken.
3. Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen GHALA Bedrijfsinrichtingen ter zake van de betreffende gebreken.
Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
4. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de
opdrachtnemer in voor zowel de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van twaalf maanden na de levering volgens artikel 4 lid 2 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
5. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer.
Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt, gaan de in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien twaalf maanden na levering volgens artikel 4 lid 2 zijn verstreken.
6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door opdrachtgever van bedienings- en/ of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder
begrepen de opdrachtgever;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte
materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de
opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
I. Onoordeelkundig gebruik.
Geen garantie wordt gegeven op:
a geleverde zaken niet nieuw waren op het moment van levering.
b het keuren, verhuizen en repareren van zaken van opdrachtgever.
c onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig
voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de
opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
8. Indien de opdrachtnemer om te voldoen aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.
9. Indien GHALA Bedrijfsinrichtingen onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende Producten heeft vervangen, is zij van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal zij niet ‘ tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij de schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van GHALA Bedrijfsinrichtingen, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 BW. Evenmin kan de Opdrachtgever op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten ontbinding van de Overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de Opdrachtgever niet kan worden verwacht dat zij de Overeenkomst in stand laat.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden
omschreven garantieverplichtingen.
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
– schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
– beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen, interne transportmiddelen, Personen- of goederenliften zowel intern als extern, trappenhuizen en andere zaken.
4. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
5. Ingeval de opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de producten en andere door de opdrachtnemer te leveren diensten en prestaties.
7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke adviesovereenkomst.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

De opdrachtnemer neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan de opdrachtnemer verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal de opdrachtnemer, onverminderd de in artikel 12 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorg dragen dat de opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken. Het in dit artikel bepaalde geldt slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

Artikel 14 Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen

Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een opdracht worden vervaardigd, blijven eigendom van de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende twee jaar op een bepaald artikel door de opdrachtnemer geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, heeft hij het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken opdrachtgever hiervan bericht te zenden.

Artikel 15. Overmacht

Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van deverplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke buiten de invloed van GHALA Bedrijfsinrichtingen liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Onder dergelijke omstandigheden zijn onder meer begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van de publieke orde, brand, natuurrampen, staking, (beperkende) overheidsmaatregelen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, bedrijfsstoornissen, alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie Producten worden ontvangen.

Artikel 16. Opschorting, ontbinding

1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
2. Mocht één van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 17. Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van de opdrachtnemer worden voorgelegd of, indien partijen dit wensen, aan een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en – Handel, gevestigd te Den Haag, en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.

Artikel 18. Toepasselijk recht

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van GHALA Bedrijfsinrichtingen en op alle (overige) tussen de Opdrachtgever en GHALA Bedrijfsinrichtingen geldende rechtsbe-trekkingen. Eventueel van deze leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen dienen in alle gevallen schriftelijk en uitdrukkelijk te worden overeengekomen.
2. Toepasselijkheid van enige door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 19. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart GHALA Bedrijfsinrichtingen jegens aanspraken van derden, medewerkers van de Opdrachtgever daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie en zal GHALA Bedrijfsinrichtingen schadeloos stellen voor alle kosten, schaden en interesses, die ten laste van GHALA Bedrijfsinrichtingen mochten komen als gevolg van aanspraken van voornoemde derden jegens GHALA Bedrijfsinrichtingen voor de door GHALA Bedrijfsinrichtingen ten behoeve van de Opdrachtgever geleverde Producten, verrichte Diensten en geleverde adviezen, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Artikel 20. Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, behoudens de bevoegdheid van partijen om een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in een ander arrondissement.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22. De Nederlandse versie

De Nederlandse versie van deze Leveringsvoorwaarden is bindend en prevaleert boven eigen vertalingen in een andere taal.

Artikel 23. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart GHALA Bedrijfsinrichtingen jegens aanspraken van derden, medewerkers van de Opdrachtgever daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie en zal GHALA Bedrijfsinrichtingen schadeloos stellen voor alle kosten, schaden en interesses, die ten laste van GHALA Bedrijfsinrichtingen mochten komen als gevolg van aanspraken van voornoemde derden jegens GHALA Bedrijfsinrichtingen voor de door GHALA Bedrijfsinrichtingen ten behoeve van de Opdrachtgever geleverde Producten, verrichte Diensten en geleverde adviezen, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Artikel 24. Geheimhouding

Partijen zullen zowel in de precontractuele fase, waaronder mede begrepen het offerte stadium, als tijdens de Overeenkomst, als na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie van vertrouwelijke aard die hen in verband met de aanbieding en Overeenkomst ter kennis komt.

Artikel 25. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

GHALA Bedrijfsinrichtingen is een handelsnaam van Scheeres Handelmaatschappij B.V. – KVK nummer : 08014670

Versie: maart 2019

PRIVACYVERKLARING

Versie: Januari 2023

Ghala respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Dit in het kader van de wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uiteraard voldoet GHALA aan deze wet. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De huidige versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is.

Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken https://ghala.nl

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “de website”): https://ghala.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder ook wel de verwerker of verwerkingsverantwoordelijke genoemd”): Ghala, gevestigd te Boogschutterstraat 40, 7324 BA, Apeldoorn, KvK. Nr. 08014670: BTW Nr. 001-817450-B01

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Ghala en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7A – Doeleinden van verwerking

7.1 Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Verwerkersovereenkomst – op grond waarvan onder andere gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke worden gehost en diensten geleverd aan de verwerkingsverantwoordelijke – en die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of met nadere instemming zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

7.2 Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

7.3 Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

7.4 Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de AVG van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 7B – Verwerking betalingen via Mollie Payment

Via Mollie Payment biedt Ghala de klant een comfortabele en veilige wijze van betalen. Ook terugbetalingen verlopen via Mollie Payment. Mollie Payment is een Nederlandse financiële dienstverlener (fintech onderneming) welke voor een optimale bescherming van de data verantwoordelijk is. Ze zijn volledig PCI-DSS level 1 gecertificeerd. De betalingen worden dus optimaal beveiligd en daarnaast is het een financieel solide onderneming. Ze voldoen aan alle richtlijnen voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit. Daarnaast krijgen ze permanent toezicht van De Nederlandsche Bank. Mollie is terug te vinden in het register inzake betaalinstellingen van het DNB. De privacyverklaring van Mollie Payments is via de volgende link te vinden https://www.mollie.com/nl/privacy 

Artikel 8 – Verplichtingen Verwerker

8.1 Ten aanzien van de in artikel 7 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

8.2 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

8.3 De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker.

8.4 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

8.5 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 9 – Doorgifte van persoonsgegevens

9.1 Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker daarnaast, indien van toepassing, hierbij toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

9.2 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 10 – Verdeling van verantwoordelijkheid

10.1 Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

10.2 De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.

10.3 Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Verwerkingsverantwoordelijke.

10.4 Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden en vrijwaart verwerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verbandhouden.

Artikel 11 – Inschakelen van derden of onderaannemers

11.1 Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking derden (sub verwerkers) in te schakelen.

11.2 Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde sub verwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een sub verwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

11.3 Verwerker zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker is overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 12 – Beveiliging

12.1 Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke zal verwerker de informatie over de genomen beveiligingsmaatregelen verstrekken.

12.2 Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Verwerker zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

12.3 Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan Verwerker ter beschikking, indien Verwerkingsverantwoordelijke zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 13 – Meldplicht

13.1 In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Verwerkingsverantwoordelijke daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

13.2 Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

13.3 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
 • Wat is de (voorgestelde) oplossing;
 • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
 • Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
 • Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Verwerkingsverantwoordelijke, toezichthouder).

Artikel 14 – Afhandeling verzoeken van betrokkenen & Rechten

14.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Verwerkingsverantwoordelijke hulp benodigd heeft van Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Verwerker hieraan meewerken en kan Verwerker hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 15 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected]

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 • Conform art. 15 AVG, hebt u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin beschreven;
 • Conform art. 16 AVG, hebt u het recht om de onmiddellijke verbetering van onjuiste of volledige door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen;
 • Conform art. 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen, tenzij verdere verwerking
  – de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
  – voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  – om redenen van algemeen belang, of
  – voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;
 • Conform art. 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  – u de juistheid van de gegevens ontkent;
  – de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
  – we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  – u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG;
 • Overeenkomstig de art. 20 AVG, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit conform art. 77 AVG. U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende instantie in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de beschreven contactmogelijkheid onderaan deze pagina of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor
om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Artikel 16 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 17 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected]

Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected]

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 18 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 19 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend.

Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Dit is wettelijk verplicht. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

 1. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze   website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen     organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het   mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden   doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Bovenstaande cookies zijn te verdelen in:

Essentiële cookies. Bestemd om de site te laten functioneren, zoals je dat ook mag verwachten

Functionele cookies. Deze cookies worden door toepassingen van onze website gebruikt om na te gaan wat de voorkeuren van de bezoekers zijn. Het is mogelijk om deze cookies uit te schakelen via uw browser van bijvoorbeeld, maar niet alleen, Internet Explorer, Edge, Samsung internet, Chrome, Firefox, Safari, Blackberry, Android of Opera, maar dat zal ten koste gaan van de gebruikservaring op de site.

Third Party cookies. Deze cookies worden toegepast door de door ons gekozen partners. Deze zijn met name bedoeld als tracking cookie om de gebruiker op de site te volgen. Hierdoor is het mogelijk om de site in de toekomst te verbeteren of voor integratie met sociale sites. Een belangrijke third party is Google. Hieronder staan diverse cookies welke wij van Google toepassen.

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Google Analytics (analytische cookie)
 • Adobe (analytische cookie)
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)
 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen bovenstaande cookies afkomstig van de verantwoordelijke of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Door ons gemachtigde derden hebben toestemming om gegevens naar onze Google Ads Account te uploaden als zgn. externe uploader. De door ons gemachtigde derden hebben de verplichting ons privacybeleid te volgen. Alle partijen voldoen te allen tijde aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Naast bezoekers van onze website verzamelen wij gegevens van klanten die een aankoop hebben gedaan, klanten of prospects die zich hebben ingeschreven om marketingberichten te ontvangen, klanten die meer informatie of een offerte hebben aangevraagd, klanten die zich hebben aangemeld voor een account of loyaliteitsprogramma. Wij zullen geen gegevens uploaden die wettelijk verboden zijn.

Bij het uploaden van transactiegegevens gebruiker van de goedgekeurde API of Interface van Google om klantinformatie te verwerken.

Wij uploaden geen transactiegegevens die betrekking hebben op gevoelige categorieën om de conversies te verbeteren. Gevoelige categorieën omvatten onder meer:

 • interesse voor of deelname aan activiteiten voor volwassenen, zoals kansspelen, seksdating, dating rond seksuele thema’s, seksueel entertainment of pornografie
 • seksueel gedrag of seksuele oriëntatie
 • raciale of etnische informatie
 • politieke overtuiging
 • vakbondslidmaatschap of -voorkeur, zoals de aanschaf van een vakbondslidmaatschap
 • religie of geloofsovertuigingen, zoals bevestigende gegevens over religie of geloofsovertuigingen
 • een negatieve financiële status of situatie, zoals informatie die aangeeft dat een gebruiker een lage kredietwaarde of hoge schulden heeft
 • gezondheids- of medische gegevens, zoals de aankoop van medische services, geneesmiddelen op recept of medische apparatuur
 • status als kind jonger dan 13 jaar
 • informatie over gepleegde misdrijven of het vermeend plegen van misdrijven, zoals informatie die aangeeft dat een gebruiker een strafblad heeft
 • echtscheiding of huwelijksbeëindiging, zoals transacties die betrekking hebben op echtscheidingsbegeleiding
 • alle overige producten die niet zijn toegestaan op basis van het beleid van Google Ads.
 1. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 20 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 22 – Duur en beëindiging

22.1 De Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

22.2 De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.

22.3 Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

22.4 Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst vernietigt Verwerker de van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens na een (1) kalendermaand tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 23 – Overige bepalingen

23.1 De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

23.2 Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verwerker is gevestigd.

23.3 Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen partijen meewerken deze Verwerkersovereenkomst aan te passen teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven) voldoen.

23.4 Logs en gedane metingen door Verwerker gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Verwerkingsverantwoordelijke.

23.5 In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

 1. De Overeenkomst;
 2. Deze Verwerkersovereenkomst;
 3. De Service Level Agreement en eventuele bijlagen;
 4. 4. de Algemene Voorwaarden;
 5. Eventuele aanvullende voorwaarden.

Meer weten?

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: 

GHALA Bedrijfsinrichtingen
T.a.v. Directie
Boogschutterstraat 40
7324 BA, Apeldoorn

Telefoon: +31 (0)55 368 9577
Email: [email protected]